1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <table> xác định một bảng HTML.

Một bảng trong HTML bao gồm một thẻ <table> và một hoặc nhiều thẻ <tr>, <th> và <td>

Thẻ <tr> xác định một hàng trong bảng, thẻ <th> xác định tiêu đề bảng và thẻ <td> xác định một ô trong bảng

Một bảng trong HTML cũng có thể bao gồm các thẻ <caption>, <colgroup>, <thead>, <tfoot> và <tbody>

2. Ví dụ về <table>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<table> YES YES YES YES YES