1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <blockquote> chỉ định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác

Trình duyệt thường thụt lề các phần tử <blockquote>

2. Ví dụ về <blockquote>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<blockquote> YES YES YES YES YES