1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <button> xác định một nút có thể nhấp.

Bên trong thẻ <button>, bạn có thể đặt văn bản (và các thẻ như <i>, <b>, <strong>, <br>, <img>, …v.v.). Điều đó là không thể với một nút được tạo bằng phần tử <input>

Mẹo: Luôn chỉ định thuộc tính type cho thẻ <button>, để cho trình duyệt biết đó là loại nút nào

2. Ví dụ về <button>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<button> YES YES YES YES YES