1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <summary> xác định một tiêu đề hiển thị cho thẻ <details>. Có thể nhấp vào tiêu đề để xem / ẩn các chi tiết

Lưu ý: Thẻ <summary> phải là phần tử con đầu tiên của thẻ <details>

2. Ví dụ về <summary>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<summary> 12.0 79.0 49.0 6.0 15.0