1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <th> xác định ô tiêu đề của bảng trong HTML

Một bảng HTML có hai loại ô:

  • Ô tiêu đề – chứa thông tin tiêu đề (được tạo bằng phần tử <th>)
  • Ô dữ liệu – chứa dữ liệu (được tạo bằng phần tử <td>)

Văn bản trong các thẻ <th> được in đậm và căn giữa theo mặc định

Văn bản trong các thẻ <td> là thông thường và được căn trái theo mặc định

2. Ví dụ về <th>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<th> YES YES YES YES YES