1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <small> xác định văn bản nhỏ hơn (như bản quyền và các nhận xét bên lề khác)

2. Ví dụ về <small>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<small> YES YES YES YES YES