1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <video> được sử dụng để nhúng nội dung video vào tài liệu, chẳng hạn như một đoạn phim hoặc các luồng video khác

Thẻ <video> chứa một hoặc nhiều thẻ <source> với các nguồn video khác nhau. Trình duyệt sẽ chọn nguồn đầu tiên mà nó hỗ trợ

Văn bản giữa thẻ <video> và </video> sẽ chỉ được hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ thẻ <video>

Có ba định dạng video được hỗ trợ trong HTML: MP4, WebM và OGG

Trình duyệt MP4 WebM Ogg
Edge YES YES YES
Chrome YES YES YES
Firefox YES YES YES
Saf YES YES NO
Opera YES YES YES

2. Ví dụ về <video>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<video> 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5