1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <iframe> chỉ định một khung nội tuyến

Khung nội tuyến được sử dụng để nhúng tài liệu khác vào tài liệu HTML hiện tại

Mẹo: Bạn nên luôn sử dụng thuộc tính title cho <iframe>. Nó được sử dụng bởi trình đọc màn hình để cho biết nội dung của <iframe> là gì

2. Ví dụ về <iframe>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<iframe> YES YES YES YES YES