1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <source> được sử dụng để chỉ định nhiều tài nguyên phương tiện cho các phần tử phương tiện, chẳng hạn như <video>, <audio> và <picture>

Thẻ <source> cho phép bạn chỉ định các tệp video / âm thanh / hình ảnh thay thế mà trình duyệt có thể chọn, dựa trên sự hỗ trợ của trình duyệt hoặc chiều rộng khung nhìn. Trình duyệt sẽ chọn <source> đầu tiên nó hỗ trợ

2. Ví dụ về <audio>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<source> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5