1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <embed> xác định vùng chứa cho tài nguyên bên ngoài, chẳng hạn như trang web, ảnh, trình phát đa phương tiện hoặc plug-in

2. Ví dụ về <embed>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<embed> YES YES YES YES YES