1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <link> xác định mối quan hệ giữa tài liệu hiện tại và tài nguyên bên ngoài

Thẻ <link> thường được sử dụng nhất để liên kết đến các biểu định kiểu bên ngoài hoặc để thêm biểu tượng yêu thích vào trang web của bạn

Thẻ <link> là một thẻ không có thẻ đóng, nó chỉ chứa các thuộc tính

2. Ví dụ về <link>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<link> YES YES YES YES YES