1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <div> xác định một bộ phận hoặc một phần trong tài liệu HTML

Thẻ <div> được sử dụng làm vùng chứa cho các phần tử HTML – sau đó được tạo kiểu bằng CSS hoặc được thao tác với JavaScript

Thẻ <div> được tạo kiểu dễ dàng bằng cách sử dụng thuộc tính class hoặc id

Bất kỳ loại nội dung nào cũng có thể được đặt bên trong thẻ <div>!

Lưu ý: Theo mặc định, các trình duyệt luôn đặt dấu ngắt dòng trước và sau phần tử <div>

2. Ví dụ về <div>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<div> YES YES YES YES YES