1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <section> xác định một phần trong tài liệu

2. Ví dụ về <section>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<section> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.5