1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dfn> là viết tắt của “phần tử định nghĩa” và nó chỉ định một thuật ngữ sẽ được định nghĩa trong nội dung

Phần cha gần nhất của thẻ <dfn> cũng phải chứa định nghĩa / giải thích cho thuật ngữ

Thuật ngữ bên trong thẻ <dfn> có thể nằm trong bất kỳ phần tử nào

2. Ví dụ về <dfn>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<dfn> YES YES YES YES YES