1. Định nghĩa và cách sử dụng

Các thẻ <h1> đến <h6> được sử dụng để xác định các tiêu đề HTML

<h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất. <h6>xác định tiêu đề ít quan trọng nhất

Lưu ý: Chỉ sử dụng một <h1> trên mỗi trang – điều này phải đại diện cho tiêu đề / chủ đề chính của toàn trang. Ngoài ra, đừng bỏ qua các cấp tiêu đề – bắt đầu với <h1>, sau đó sử dụng <h2>, v.v…

2. Ví dụ về thẻ <h1> đến <h6>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<h1> dến <h6> YES YES YES YES YES