1.CSS là gì ?

CSS là viết tắt của cascading style sheets được sử dụng để định dạng bố cục của một trang web

Với CSS, bạn có thể kiểm soát màu sắc, phông chữ, kích thước của văn bản, khoảng cách của các phần tử, cách các phần tử được định vị và bố trí, hình nền hoặc màu nền sử dụng, các màn hình khác nhau cho các thiết bị và kích thước màn hình khác nhau, …v.v.

2.Cách sử dụng CSS

Có 3 cách để thêm CSS vào tài liệu HTML:

  • Viết trực tiếp vào thẻ (inline) bằng cách sử dụng thuộc tính (attribute) <style> bên trong thẻ mở
  • Bên trong HTML (internal) bằng cách sử dụng thẻ <style> trong phần tử <head>
  • Liên kết bên ngoài (external) bằng cách sử dụng thẻ <link> để liên kết một tệp CSS bên ngoài

Cách phổ biến nhất để thêm CSS là cách thêm tệp CSS bên ngoài.

2.1 Viết CSS trực tiếp vào thẻ(inline)

Cách thêm CSS này chỉ sử dụng để áp dụng cho duy nhất một phần tử HTML

Nó sử dụng thuộc tính <style> của một phần tử HTML

Ví dụ:

Ở đây, tôi đặt màu của tiêu đề <h1> là màu đỏ

2.2 Viết CSS bên trong HTML (internal)

Cách thêm CSS này được sử dụng để xác định kiểu cho một trang HTML

Nó được định nghĩa trong thẻ <head> bên trong có một thẻ <style>

Ví dụ:

2.3 Liên kết CSS bên ngoài HTML (external)

Liên kết bên ngoài được sử dụng để xác định kiểu cho một trang HTML

Để sử dụng liên kết bên ngoài thì phải thêm liên kết đến CSS trong thẻ <head> của mỗi trang HTML

Ví dụ:

Ở đây, trong main.css tôi định dạng chữ trong các thẻ <h1> có màu là màu đỏ còn phông nền là màu xanh