1.Thẻ trong HTML

Thẻ trong HTML là tất cả mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc :

<tagname>Nội dung của thẻ</tagname>

Ví dụ:

<h1>xin chào đây là lâp trình từ đầu</h1>

Ở đây, tôi dùng thẻ <h1></h1> với nội dung là “xin chào đây là lập trình từ đầu”

2.Các thẻ HTML lồng nhau

Các thẻ HTML có thể được lồng vào nhau (điều này có nghĩa là các thẻ có thể chứa các thẻ khác)

Tất cả chương trình HTML đều bao gồm các thẻ HTML lồng nhau

Ví dụ:

Ở đây,bên trong cặp thẻ <htlm></html> có cặp thẻ <head></head>và <body></body>. Bên trong cặp thẻ <head></head> lại có cặp thẻ <title></title> với nội dung là “lập trình từ đầu”. Trong cặp thẻ <body></body> lại có cặp thẻ <h1></h1>với nội dung là “xin chào đây là lập trình từ đầu”

3.Những lưu ý khi sử dụng thẻ trong HTML

3.1.Không bao giờ bỏ qua thẻ kết thúc

Một số thẻ HTML sẽ hiển thị chính xác, ngay cả khi bạn quên thẻ kết thúc. Nhưng đừng bao giờ quên thẻ kết thúc, Nó sẽ xảy ra kết quả không mong muốn và có thể xảy ra nhiều lỗi

Ví dụ:

+Sai

<a href="***">đây là ví dụ

+Đúng

<a href="***">đây là ví dụ</a>

Để khắc phục lỗi này thì ta nên gõ thẻ đóng ngay khi gõ thẻ mở sau đó mới gõ nội dung của thẻ

3.2.Thẻ HTML trống

Thẻ HTML không có nội dung được gọi là thẻ trống.

Ví dụ:

<h1>xin chào đây là <br>lâp trình từ đầu</h1>

Ở đây, tôi dùng thẻ <br> có nghĩa là xuống dòng

3.3.HTML không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa hay chữ thường

Ví dụ:

<p>đây là lập trình từ đầu</p>

Có ý nghĩa tương tự như

<P>đây là lập trình từ đầu</P>