1.HTML Attributes là gì ?

HTML Attributes (thuộc tính của phần tử  HTML) được sử dụng để cung cấp thông tin bổ xung cho các phần tử

Tất cả các phần tử HTML đều có thể có Attributes

Attributes cung cấp thông tin bổ xung cho các phần tử

Attributes luôn được chỉ định ở thẻ bắt đầu

2.Mội số Attributes thông dụng

Những Attributes thường được sử dụng : href, src, width, height, alt, style, lang, tile, …v.v.

2.1 href Attribute

Thẻ <a> định nghĩa một siêu liên kết

href là thuộc tính của <a> quy định cụ thể các URL của trang liên kết chuyển đến

Ví dụ:

<a href="https://www.laptrinhtudau.com">lập trình từ đầu</a>

Ở đây, URL của thẻ <a> là : https://www.laptrinhtudau.com với tên là “lập trình từ đầu”

2.2 src Attribute

Thẻ <img> được sử dụng để nhúng hình ảnh vào trang HTML

src thộc tính của <img> quy định cụ thể đường dẫn đến hình ảnh được hiển thị

Ví dụ:

<img src="https://i.pinimg.com/originals/36/d4/01/36d40126ebdccecc6ca778395fd4fcbc.jpg" >

Ở đây, tôi đã thêm một hình ảnh có địa chỉ là : https://i.pinimg.com/originals/36/d4/01/36d40126ebdccecc6ca778395fd4fcbc.jpg vào trang HTML

2.3 width và height Attribute

width và height của <img> cung cấp thông tin kích thước cho hình ảnh (đơn vị là pixel)

Ví dụ :

<img src="https://i.pinimg.com/originals/36/d4/01/36d40126ebdccecc6ca778395fd4fcbc.jpg"  width="500" height="400">

Ở đây , tôi cho chiều cao rộng của ảnh là 500px và chiều cao của ảnh là 400px

2.4 alt Attribute

alt thuộc tính của <img> cung cấp một văn bản thay thế cho hình ảnh, nếu hình ảnh vì lý do nào đó không thể hiển thị. Diều này có thể do kết nối chậm hoặc lỗi trong src hoăc nếu người dung sử dụng trình đọc màn hình

Ví dụ:

<img src="https://i.pinimg.com/originals/36/d4/01/36d40126ebdccecc6ca778395fd4fcbc.jpg" alt="đây là ảnh">

Ở đây, tôi sử dụng tiêu đề “đây là hình ảnh ” để thay thế hình ảnh nếu nó bị lỗi

2.5 style Attribute

style thuộc tính được sử dụng để thêm kiểu vào một phần tử, chẳng hạn như màu sắc, phông chữ, kích thước, …v.v.

Ví dụ:

<p style="color: blue;">đây là lập trình từ đầu</p>

Ở đây, tôi đã ử dung style để biến tiêu đề “đây là lập trình từ đầu” thành màu xanh

2.6 lang Attribute

lang thuộc tính của <html> khai báo ngôn ngữ của trang web để hỗ trợ các công cụ tìm kiếm và trình duyệt.

Ví dụ :

 

Ở đây,tôi sử dụng ngôn nhữ chỉ định là tiếng anh (en)

Mã quốc gia cũng có thể được thêm vào mã ngôn ngữ trong thuộc tính lang. Vì vậy, hai ký tự đầu tiên xác định ngôn ngữ của trang HTML và hai ký tự cuối cùng xác định quốc gia.

Ví dụ sau đây tôi chỉ định tiếng Anh là ngôn ngữ còn Việt Nam là quốc gia :

<!DOCTYPE html>

<html lang="en-VN">

<head>

...

</head>

<body>

...

</body>

</html>

2.7 title Attribute

tile xác định một số thông tin bổ sung về một phần tử

Ví dụ:

<p title="học lập trình">đây là lập trình từ đầu</p>

Ở đây, tôi đặt thông tin bổ sumg cho tiêu đề “đây là lập trình từ đầu” là “học lập trình”