1.Danh sách là gì?

Danh sách là những thứ có liên quan mật thiết với nhau hoặc có đặc điểm chung

Ví dụ: Danh sách sinh viên trong một lớp; danh sách nhân viên trong một công ty;…v.v.

Và để tạo được danh sách trong HTML ta phải sử dụng thẻ dang sách(ví dụ: <ul>)

Trong HTML khi bạn sử dụng thẻ danh sách, nghĩa là bạn thông báo cho người đọc cụng như các công cụ tìm kiếm biết sự liên quan của các phần tử nằm trong danh sách

2.Các loại danh sách trong HTML

2.1 Danh sách không có thứ tự

Một danh sách không có thứ tự bắt đầu bàng thẻ <ul> và mỗi mục danh sách là một thẻ <li>

Các mục trong danh sách sẽ được đánh dấu bằng một vòng tròn nhỏ màu đen

Ví dụ:

Ở đây, tôi tạo một danh sách không có thứ tự có tiêu đề là danh sách đồ ăn

Bạn cũng có thể thay đổi điểm đáng dấu của các mụ trong danh sách bằng thuộc tính list-style-type: của style. Nó có các kiểu dáng sau:

Giá Trị Kiểu Dáng
disc Điểm đánh dấu là chấm đen(mặc định)
circle Điểm đánh dấu là vòng tròn màu trắng
square Điểm đánh dấu là hình vuông màu đen
none Các mục trong danh sách sẽ không được đánh dấu

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã thay đổi điểm đánh dấu của các mục trong danh sách thành ô vuông màu đen

2.2 Danh sách có thứ tự

Một danh sách có thứ tự bắt đầu bằng thẻ <ol> và các danh mục là thẻ <li>

Theo mặc định thì các mục trong danh sách sẽ được đánh dấu bằng số

Ví dụ:

Ở đây, tôi tạo một danh sách đồ uống có thứ tự

Bạn cũng có thể thay đổi cách sắp xếp theo thứ tự của các mục trong danh sách bằng cách sử dụng thuộc tính type. Có các kiểu sắp sếp như sau:

Giá Trị Kiểu sắp xếp
Type=”1” Liệt kê các mục đánh dấu bằng số(mặc định)
Type=”a” Liệt kê các mục bằng chữ cái thường
Type=”A” Liệt kê các mục bằng chữ cái viết hoa
Type=”I” Liệt kê các mục bằng số la mã viết hoa
Type=”i” Liệt kê các mục bằng số la mã viết thường

Ví dụ:

 

Ở đây, tôi đã liệt kê danh sách đồ uống bằng số la mã viết hoa

Theo mặc định, danh sách sẽ bắt đầu từ 1. Nếu bạn muốn bắt dầu từ một số được chỉ định, bạn có thể sử dụng thuộc tính <start>

Ví dụ:

 

Ở đây, tôi cho danh sách bắt đầu từ 10

2.3 Danh sách mô tả

Một danh sách mô tả xác định băng thẻ <dl> , thẻ <dt> xác định các thuật ngữ mô tả và thẻ <dd> mô tả các thuật ngữ trong danh sách mô tả

Ví dụ:

2.4 Danh sách lồng nhau

Các danh sách có thể được viêt lồng vào nhau(danh sách trong danh sách)

Ví dụ: