1. Phần tử <form> trong HTML

Phần tử <form> trong HTML được sử dụng để tạo một biểu mẫu để điền dữ liệu đầu vào của người dùng

Phần tử <form> là vùng chứa cho các loại phần tử đầu vào khác nhau, chẳng hạn như: văn bản, checkbox, nút radio, nút gửi,… v.v.

Ví dụ:

2. Phần tử <input> trong HTML

Phần tử <input> trong HTML là phần tử biểu mẫu được sử dụng nhiều nhất

Một phần tử <input> có thể được hiển thị theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào kiểu thuộc tính. Dưới đây là một số kiểu thuộc tính

  • <input type = “text”> – Hiển thị trường nhập văn bản
  • <input type = “radio”> – Hiển thị một nút radio (để chọn một trong nhiều lựa chọn)
  • <input type = “checkbox”> – Hiển thị check box(để chọn không hoặc nhiều lựa chọn)
  • <input type = “submit”> – Hiển thị nút gửi (để gửi biểu mẫu)
  • <input type = “button”> – Hiển thị một nút có thể nhấp

3. Phần tử <label> trong HTML

Phần tử <label> định nghĩa một nhãn cho nhiều yếu tố hình thức

Phần tử <label> này hữu ích cho người dùng trình đọc màn hình, vì trình đọc màn hình sẽ đọc to nhãn khi người dùng tập trung vào phần tử đầu vào

Phần tử <label> cũng khiến người dùng gặp khó khăn khi nhấp vào các vùng rất nhỏ (chẳng hạn như nút radio hoặc checkbox) – bởi vì khi người dùng nhấp vào văn bản trong phần tử <label>, nó sẽ chuyển nút radio / checkbox

Các thuộc tính for của <label> nên bằng với thuộc tính id của <input> vì nó là yếu tố để ràng buộc chúng lại với nhau

Ví dụ: