HTML chứa một số phần tử để xác định đầu vào của người dùng và mã máy tính

1.<kbd> nhập dữ liệu từ bàn phím

Thẻ <kbd> được sử dụng để xác định đầu vào của các dữ liệu từ bàn phím

Nội dung bên trong sẽ được hiển thị bằng phông chữ monospace (mặc định) của trình duyệt

Ví dụ:

2.<samp> đầu ra chương trình

Thẻ <samp> được sử dụng để xác định đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính

Nội dung bên trong sẽ được hiển thị bằng phông chữ monospace (mặc định) của trình duyệt

Ví dụ:

3.<code> dành cho mã máy tính

Thẻ <code> được sử dụng để xác định một đoạn mã máy tính

Nội dung bên trong sẽ được hiển thị bằng phông chữ monospace (mặc định) của trình duyệt

Ví dụ:

Lưu ý: thẻ <code> không bảo toàn khoảng trắng và ngắt dòng

Để khắc phục điều này, bạn có thể đặt thẻ <code> bên trong một thẻ <pre>

Ví dụ:

4.<var> xác định các biến

Thẻ <var> được sử dụng để xác định một biến trong lập trình hoặc trong một biểu thức toán học

Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ in nghiêng

Ví dụ: