1. Thuộc tính action trong HTML

Thuộc tính action định nghĩa các hành động được thực hiện khi biểu mẫu được gửi

Thông thường, dữ liệu biểu mẫu được gửi đến tệp trên máy chủ khi người dùng nhấp vào nút gửi

Ví dụ:

Ở đây, dữ liệu biểu mẫu được gửi đến một tệp có tên “test_action.php”. Tệp này chứa tập lệnh phía máy chủ xử lý dữ liệu biểu mẫu

2. Thuộc tính target trong HTML

Thuộc tính target quy định cụ thể thuộc tính nơi để hiển thị phản hồi nhận được sau khi nộp mẫu đơn

Thuộc tính target có thể có một trong các giá trị sau:

 • _blank Phản hồi được hiển thị trong cửa sổ hoặc tab mới
 • _self (Mặc định) Phản hồi được hiển thị trong cửa sổ hiện tại
 • _parent Phản hồi được hiển thị trong khung chính
 • _top Phản hồi được hiển thị trong toàn bộ phần nội dung của cửa sổ
 • framename Phản hồi được hiển thị trong iframe được đặt tên

Ví dụ:

 Ở đây,tôi sử dụng target=”_blank” phản hồi của biểu mẫu sẽ hiển thị ở trong cửa sổ hoặc tab mới

3. Thuộc tính method trong HTML

Thuộc tính method quy định cụ thể phương thức HTTP được sử dụng khi nộp dữ liệu biểu mẫu

Dữ liệu biểu mẫu có thể được gửi dưới dạng biến URL (với method=”get”) hoặc dưới dạng bài đăng HTTP (với method=”post”)

Phương thức HTTP mặc định khi gửi dữ liệu biểu mẫu là GET

Ví dụ:

 • GET

 • POST

Lưu ý về GET:

 • Thêm dữ liệu biểu mẫu vào URL, trong các cặp tên / giá trị
 • Không bao giờ sử dụng GET để gửi dữ liệu nhạy cảm! (dữ liệu biểu mẫu đã gửi hiển thị trong URL!)
 • Độ dài của một URL bị giới hạn (2048 ký tự)
 • Hữu ích cho việc gửi biểu mẫu trong đó người dùng muốn đánh dấu kết quả
 • GET tốt cho dữ liệu không an toàn, chẳng hạn như chuỗi truy vấn trong Google

Lưu ý về POST:

 • Thêm dữ liệu biểu mẫu bên trong nội dung của yêu cầu HTTP (dữ liệu biểu mẫu đã gửi không được hiển thị trong URL)
 • POST không có giới hạn về kích thước và có thể được sử dụng để gửi một lượng lớn dữ liệu
 • Không thể đánh dấu các bài gửi biểu mẫu bằng POST

4. Thuộc tính autocomplete trong HTML

Thuộc tính Autocomplete chỉ định xem biểu mẫu có nên bật hay tắt tính năng tự động hoàn thành hay không

Khi bật tính năng tự động hoàn thành, trình duyệt sẽ tự động hoàn thành các giá trị dựa trên các giá trị mà người dùng đã nhập trước đó

Ví dụ:

5. Thuộc tính novalidate trong HTML

Thuộc tính novalidate là một thuộc tính có giá tri boolean (đúng hoặc sai)

Khi xuất hiện, nó chỉ định rằng dữ liệu biểu mẫu (đầu vào) sẽ không được xác thực khi được gửi

Ví dụ: