1. Nối chuỗi bằng toán tử +

Toán tử “+” cho phép nối hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau trong SQL. Đây là cách nối chuỗi đơn giản nhất mà không cần sử dụng đến các hàm nối chuỗi như CONCAT() hay CONCAT_WP(). Cú pháp nối chuỗi bằng toán tử “+” như sau:

string1 + string2 + string_n

Tham số:

  • string1 + string2 + string_n là các chuỗi được nối lại liền kề phía sau nhau
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2005), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ nối chuỗi bằng toán tử +

Câu lệnh dưới đây, nối 3 chuỗi ‘Laptrinh’+’tudau’+’.com’ thành một chuỗi hoàn chỉnh đó là “Laptrinhtudau.com” bằng cách sử dụng toán tử + như sau:

SELECT 'Laptrinh' + 'tudau' + '.com';

Kết quả:

Laptrinhtudau.com

Ví dụ tiếp theo, nối chuỗi có khoảng cách từ ‘Lap’ ‘trinh’ ‘tu’ ‘dau’ ‘.com’ thành chuỗi hoàn chỉnh đó là ‘Lap trinh tu dau .com’ sử dụng toán tử + như sau:

SELECT 'Lap' + ' ' + 'trinh' + ' ' + 'tu' + ' ' + 'dau' + ' ' + '.com';

Kết quả:

Lap trinh tu dau .com