1. Cú pháp sử dụng hàm RAND()

Hàm RAND() được sử dụng để trả về ngẫu nhiên một số trong khoảng từ 0 đến 1. Cú pháp của hàm RAND() như sau:

RAND(seed)

Tham số:

  • seed là tham số nếu được thiết lập sẽ trả về số ngẫu nhiên được lặp lại, nếu tham số này không được thiết lập thì trả về một số ngẫu nhiên không lặp lại
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse,

2. Ví dụ hàm RAND()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm RAND() để lấy ra một số ngẫu nhiên trong khoảng 0 đến 1 mà không bị lặp lại như sau:

SELECT RAND();

Kết quả:

0.86681656713463895

Chú ý: Kết quả trên sẽ thay đổi khi mỗi lần thực thi lại câu lệnh!

Ví dụ tiếp theo, lấy ra một số ngẫu nhiên trong khoảng 0 đến 1 có thể được lặp lại bằng cách truyền tham số vào hàm RAND() như sau:

SELECT RAND(7);

Kết quả:

0.71370379104047277

Chú ý: Khi thực hiện chạy lại câu lệnh RAND(7) thì kết quả vẫn trả về là 0.71370379104047277