1. Cú pháp sử dụng hàm LOG()

Hàm LOG() được sử dụng để trả về logarit tự nhiên của một số được chỉ định hoặc logarit của số với  số đã chỉ định. Cú pháp của hàm LOG() như sau:

LOG(number, base)

Tham số:

  • number là số nằm trong hàm log(). Số này phải lớn hơn 0
  • base là cơ số của hàm log(). Cơ số phải lớn hơn 1
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm LOG()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm LOG() để lấy ra giá trị logarit cơ số 4 của 2 như sau:

SELECT LOG(2, 4)

Kết quả:

0.5

Ví dụ tiếp theo lấy ra giá trị logarit cơ số e của 3 như sau:

SELECT LOG(3, EXP(1));

Kết quả:

1.0986122886681098