1. Cú pháp sử dụng hàm CHAR()

Hàm CHAR() trả về ký tự theo mã ASCII. Hàm này ngược lại với hàm ASCII(). Cú pháp của hàm CHAR() như sau:

CHAR(code)

Tham số:

  • code là mã ASCII cần được nhập vào để trả về ký tự tương ứng
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm CHAR()

Ví dụ dưới đây sẽ lấy ra ký tự dựa theo mã ASCII là 78 bằng cách sử dụng hàm CHAR() như sau:

SELECT CHAR(78);

Kết quả:

N