1. Cú pháp sử dụng hàm NULLIF()

Hàm NULLIF() được sử dụng để trả về NULL nếu hai biểu thức bằng nhau, nếu không, nó trả về biểu thức đầu tiên. Cú pháp hàm NULLIF() như sau:

NULLIF(expr1, expr2)

Tham số:

  • expr1, expr2 là 2 biểu thức cần kiểm tra có bằng nhau hay không
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm NULLIF()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm NULLIF() để kiểm tra 2 chuỗi 6789 6789 có bằng nhau hay không?

SELECT NULLIF(6789, 6789);

Kết quả:

NULL

Ví dụ tiếp theo, kiểm tra 2 chuỗi ‘Hello’ ‘Hello’ có bằng nhau hay không?

SELECT NULLIF('Hello', 'Hello');

Kết quả:

NULL

Ví dụ cuối cùng, kiểm tra biểu thức ‘Laptrinh’‘Laptrinhvien’ xem có bằng nhau hay không?

SELECT NULLIF('Laptrinh', 'Laptrinhvien');

Kết quả:

Laptrinh