1. Cú pháp sử dụng hàm USER_NAME()

Hàm USER_NAME() được sử dụng để trả về tên người dùng cơ sở dữ liệu dựa trên id đã chỉ định. Nếu không có id nào được chỉ định, hàm này sẽ trả về tên của người dùng hiện tại.Cú pháp hàm USER_NAME() như sau:

USER_NAME(id_number)

Tham số:

  • id_number là số id của một người dùng trong cơ sở dữ liệu. Tham số này không bắt buộc.
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm USER_NAME()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm USER_NAME() để trả về tên người dùng cơ sở dữ liệu (sẽ trả về người dùng hiện tại vì không có id nào được chỉ định):

SELECT USER_NAME();

Kết quả:

dbo