1. Cú pháp sử dụng hàm EXP()

Hàm EXP() được sử dụng để trả về số e được nâng lên thành lũy thừa của một số được chỉ định. Số e ở đây là một hằng số có giá trị 2,718281 là cơ số của logarit tự nhiên. Cú pháp của hàm EXP() như sau:

EXP(number)

Tham số:

  • number là giá trị mũ của số e
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm EXP()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm EXP() để lấy ra giá trị e mũ 1 ký hiệu (e^1) như sau:

SELECT EXP(1);

Kết quả:

2.7182818284590451

Ví dụ tiếp theo lấy ra giá trị e mũ 5 như sau:

SELECT EXP(5);

Kết quả:

148.4131591025766