1. Cú pháp sử dụng hàm SQRT()

Hàm SQRT() được sử dụng để trả về căn bậc hai của một số. Cú pháp của hàm SQRT() như sau:

SQRT(number)

Tham số:

  • number là số trong căn
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SQRT()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm SQRT() để tính căn bậc hai của số 4 như sau:

SELECT SQRT(4);

Kết quả:

2

Ví dụ tiếp theo tính căn bậc hai của số 13 như sau:

SELECT SQRT(13);

Kết quả:

3.6055512754639891