1. Cú pháp sử dụng hàm COALESCE()

Hàm COALESCE() được sủ dụng để trả về giá trị không rỗng đầu tiên trong danh sách. Cú pháp hàm COALESCE() như sau:

COALESCE(val1, val2, ...., val_n)

Tham số:

  • val1, val2, val_n là các giá trị cần kiểm tra
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm COALESCE()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm COALESCE() để lấy ra giá trị không rỗng đầu tiên trong danh sách (NULL, NULL, ‘Laptrinhtudau.com’, NULL, ‘Lap trinh tu con so 0’)

SELECT COALESCE(NULL, NULL, 'Laptrinhtudau.com', NULL, 'Hoc lap trinh tu con so 0');

Kết quả:

Laptrinhtudau.com

Ví dụ tiếp theo, lấy ra giá trị không rỗng đầu tiên trong danh sách (NULL, 1, 2, ‘Laptrinhtudau.com’)

SELECT COALESCE(NULL, 1, 2, 'Laptrinhtudau.com');

Kết quả:

1