1. Cú pháp sử dụng hàm DEGREES()

Hàm DEGREES() được sử dụng để chuyển đổi một đơn vị tính từ radian sang độ. Cú pháp của hàm DEGREES() như sau:

DEGREES(number)

Tham số:

  • number là giá trị đầu vào cần chuyển từ radian sang độ
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm DEGREES()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm DEGREES() để lấy chuyển đổi và lấy ra giá trị của số đầu vào là 1.5 từ đơn vị radian sang độ như sau:

SELECT DEGREES(1.5);

Kết quả:

85.943669269623484297

Ví dụ tiếp theo, chuyển đổi và lấy giá trị của số đầu vào là pi * 2 từ đơn vị radian sang độ như sau:

SELECT DEGREES(PI()*2);

Kết quả:

360.0