1. Cú pháp sử dụng hàm DAY()

Hàm DAY() được sử dụng để trả về ngày trong tháng từ 1 đến 31 cho một chuỗi thời gian cụ thể. Cú pháp của hàm DAY() như sau:

DAY(date)

Tham số:

  • date là chuỗi thời gian cần lấy ra ngày
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm DAY()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm DAY() để lấy ra giá trị ngày từ chuỗi thời gian ‘2022/01/26’ như sau:

SELECT DAY('2022/01/26')

Kết quả:

26

Ví dụ tiếp theo, lấy ra ngày của chuỗi thời gian ‘2022/01/26 07:30’ như sau:

SELECT DAY('2022/01/26 07:30')

Kết quả:

26