1. Cú pháp sử dụng hàm PI()

Hàm PI() được sử dụng để trả về giá trị của số pi. Cú pháp của hàm PI() như sau:

PI()
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse

2. Ví dụ hàm PI()

Ví dụ dưới đây lấy ra giá trị của hàm PI() như sau:

SELECT PI();

Kết quả:

3.1415926535897931