1. Cú pháp sử dụng hàm CONVERT()

Hàm CONVERT() được sử dụng để chuyển đổi một giá trị (thuộc bất kỳ loại nào) thành một kiểu dữ liệu được chỉ định. Cú pháp hàm CONVERT() như sau:

CONVERT(data_type(length), expression, style)

Tham số:

  • data_type là kiểu dữ liệu để chuyển đổi biểu thức thành. Có thể là một trong các giá trị sau: bigint, int, smallint, tinyint, bit, decimal, số, money, smallmoney, float, real, datetime, smalldatetime, char, varchar, text, nchar, nvarchar, ntext, binary, varbinary, hoặc hình ảnh
  • (length) là độ dài của kiểu dữ liệu kết quả (cho char, varchar, nchar, nvarchar, binary và varbinary). Tham số này không bắt buộc.
  • expression là biểu thức cần chuyển đổi
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm CONVERT()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm CONVERT() để chuyển đổi giá trị 25.65 từ kiểu dữ liệu float sang kiểu dữ liệu int như sau:

SELECT CONVERT(int, 25.65);

Kết quả:

25

Ví dụ tiếp theo, chuyển đổi giá trị 25 từ kiểu dữ liệu int sang kiểu dữ liệu varchar như sau:

SELECT CONVERT(varchar, 25);

Kết quả:

25

Ví dụ cuối cùng, chuyển đổi giá trị ‘2022-02-07’ từ kiểu varchar sang kiểu datetime như sau:

SELECT CONVERT(datetime, '2022-02-07');

Kết quả:

2022-02-07 00:00:00.000