1. Cú pháp sử dụng hàm MAX()

Hàm MAX() được sử dụng để trả về giá trị lớn nhất trong một tập giá trị. Cú pháp của hàm MAX() như sau:

MAX(expression)

Tham số:

  • expression là biểu thức cần lấy ra giá trị lớn nhất
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm MAX()

Bảng dưới đây có tên là SanPham bao gồm các cột như sau: MaSP, TenSP, MaNCC, GiaSP

MaSP TenSP MaNCC GiaSp
1 San Pham A 3 10.5
2 San Pham B 1 8
3 San Pham C 3 25.3
4 San Pham D 4 11.2
5 San Pham E 2 60

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm MAX() để lấy ra giá trị lớn nhất của cột GiaSP trong bảng SanPham như sau:

SELECT MAX(GiaSP) AS GiaLonNhat FROM SanPham;

Kết quả:

GiaLonNhat
60

Ví dụ tiếp theo tìm ra giá bán lớn nhất trong bảng sản phẩm với các sản phẩm có mã nhà cung cấp bằng 3 (MaNCC = 3) như sau:

SELECT MAX(GiaSP) AS GiaLonNhat 
FROM SanPham
WHERE MaNCC = 3;

Kết quả:

GiaLonNhat
25.3