1. Cú pháp sử dụng hàm SESSION_USER

Hàm SESSION_USER được sử dụng để trả về tên của người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Cú pháp hàm SESSION_USER như sau:

SESSION_USER
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SESSION_USER

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm SESSION_USER để lấy ra tên người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server như sau:

SELECT SESSION_USER;

Kết quả:

dbo