1. Cú pháp sử dụng hàm ASIN()

Hàm ASIN() được sử dụng để lấy ra giá trị arsin của của một số đầu vào. Số được chỉ định phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1, nếu không hàm này trả về giá trị NULL. Cú pháp của hàm ASIN() như sau:

ASIN(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào cần tính arsin
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm ASIN()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm ASIN() để lấy ra giá trị arsin của số đầu vào là 0.76 như sau:

SELECT ASIN(0.76)

Kết quả:

0.86331311501555363

Ví dụ tiếp theo sẽ tính arsin của giá trị -0.39 như sau:

SELECT ASIN(-0.39)

Kết quả:

-0.40063159270137194