1. Cú pháp sử dụng hàm COT()

Hàm COT() được sử dụng để trả về cotang của một số đầu vào. Cú pháp của hàm COT() như sau:

COT(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào cần lấy giá trị cotang
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm COT()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm COT() để lấy ra giá trị cotang của số đầu vào là 5 như sau:

SELECT COT(6);

Kết quả:

-0.29581291553274552

Ví dụ tiếp theo lấy ra giá trị cotang của số đầu vào là số -2 như sau:

SELECT COT(-2);

Kết quả:

0.45765755436028577