1. Cú pháp sử dụng hàm UNICODE()

Hàm UNICODE() được sử dụng để trả về một giá trị nguyên (giá trị Unicode), cho ký tự đầu tiên của biểu thức được nhập vào. Cú pháp của hàm UNICODE() như sau:

UNICODE(character_expression)

Tham số:

  • character_expression là biểu thức đầu vào cấn lấy ra giá trị Unicode của ký tự đầu tiên
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm UNICODE()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm UNICODE() để trả về một giá trị số nguyên (giá trị Unicode), cho ký tự đầu tiên của biểu thức đầu vào:

SELECT UNICODE('Laptrinhtudau');

Kết quả:

76