1. Cú pháp sử dụng hàm ISNUMERIC()

Hàm ISNUMERIC() được sử dụng để kiểm tra xem một biểu thức có phải là số hay không. Hàm này trả về 1 nếu biểu thức là số, trả về 0 nếu biểu thức không là số. Cú pháp hàm ISNUMERIC() như sau:

ISNUMERIC(expression)

Tham số:

  • expression là biểu thức cần kiểm tra xem có phải là số hay không
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm ISNUMERIC()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm ISNUMERIC() để kiểm tra 6789 có là kiểu số hay không như sau:

SELECT ISNUMERIC('6789');

Kết quả:

1

Ví dụ tiếp theo, kiểm tra biểu thức 30*4 có phải là kiểu số hay không?

SELECT ISNUMERIC(30*4);

Kết quả:

1

Ví dụ cuối cùng, kiểm tra ‘2022-02-11’ có phải là kiểu số hay không?

SELECT ISNUMERIC('2022-02-11');

Kết quả:

0