1. Cú pháp sử dụng hàm REVERSE ()

Hàm REVERSE() được sử dụng để đảo ngược một chuỗi. Cú pháp của hàm REVERSE() như sau:

REVERSE(string)

Tham số:

  • string là chuỗi cần đảo ngược
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm REVERSE ()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm REVERSE() để đảo ngược chuỗi ‘Laptrinhtudau.com’ như sau:

SELECT REVERSE('Laptrinhtudau.com');

Kết quả:

moc.uaduthnirtpaL