1. Cú pháp sử dụng hàm CURRENT_USER

Hàm CURRENT_USER được sử dụng để trả về tên của người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Cú pháp hàm CURRENT_USER như sau:

CURRENT_USER
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm CURRENT_USER

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm CURRENT_USER để lấy ra tên người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server như sau:

SELECT CURRENT_USER;

Kết quả:

dbo