1. Cú pháp sử dụng hàm ACOS()

Hàm ACOS() được sử dụng để  trả về giá trị arcos của của một số đầu vào. Số được chỉ định phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1, nếu không hàm này trả về giá trị NULL. Cú pháp của hàm ACOS() như sau:

ACOS(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào cần tính arcos
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm ACOS()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm ACOS() để lấy ra giá trị arcos của số đầu vào là 0.25 như sau:

SELECT ACOS(0.25)

Kết quả:

1.318116071652818

Ví dụ tiếp theo lấy ra giá trị arcos của số đầu vào là -0.7 như sau:

SELECT ACOS(-0.7)

Kết quả:

2.3461938234056494