1. Cú pháp sử dụng hàm DATEFROMPARTS()

Hàm DATEFROMPARTS() được sử dụng để trả về một ngày từ các phần được chỉ định. Thời gian được trả về sẽ theo thứ tự giá trị năm-tháng-ngày. Cú pháp hàm DATEFROMPARTS() như sau:

DATEFROMPARTS(year, month, day)

Tham số:

  • year là giá trị năm gồm 4 số
  • month là giá trị tháng gồm 2 số
  • day là giá trị ngày gồm 2 số
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm DATEFROMPARTS()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm DATEFROMPARTS() để lấy ra giá trị thời gian năm 2022, tháng 01, ngày 16 như sau:

SELECT DATEFROMPARTS(2022, 01, 26)

Kết quả:

2022-01-26