1. Cú pháp sử dụng hàm SYSDATETIME()

Hàm SYSDATETIME() được sử dụng để trả về ngày và giờ của hệ thống máy tính mà SQL Server đang chạy. Cú pháp hàm SYSDATETIME() như sau:

SYSDATETIME()
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SYSDATETIME()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm SYSDATETIME() để lấy ra thời gian của hệ thống máy tính mà SQL Server đang chạy như sau:

SELECT SYSDATETIME()

Kết quả:

2022-01-28 06:27:44.4682365