1. Cú pháp sử dụng hàm UPPER()

Hàm UPPER() được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi bấy kỳ tất cả thành chữ hoa. Cú pháp hàm UPPER() như sau:

UPPER(text)

Tham số:

  • text là chuỗi cần chuyển đổi thành tất cả chữ hoa
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm UPPER()

Ví dụ dưới đây sẽ sử dụng hàm UPPER() để chuyển đổi chuỗi ‘laptrinhtudau.com’ thành một chuỗi bao gồm tất cả ký tự hoa‘LAPTRINHTUDAU.COM’ như sau:

SELECT UPPER('laptrinhtudau.com')

Kết quả:

LAPTRINHTUDAU.COM