1. Cú pháp sử dụng hàm POWER()

Hàm POWER() được sử dụng để trả về giá trị của một số được nâng lên thành lũy thừa của một số khác. Cú pháp của hàm POWER() như sau:

POWER(a,b);

Tham số:

  • a là cơ số
  • b là số mũ
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse

2. Ví dụ hàm POWER()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm POWER() để trả về kết quả 2 mũ 3. (2^3) như sau:

SELECT POWER(2,3);

Kết quả:

8

Ví dụ tiếp theo lấy ra kết quả của 4 mũ 2. (4^2) như sau:

SELECT POWER(4,2);

Kết quả:

16