1. Cú pháp sử dụng hàm LEN()

Hàm LEN() được sử dụng để kiểm tra độ dài của một chuỗi. Hàm LEN() sẽ không tính độ dài của khoảng trắng ở cuối chuỗi, tuy nhiên lại tính thêm độ dài của khoảng cách ở đầu chuỗi. Cú pháp hàm LEN() như sau:

LEN(string)

Tham số:

  • string là chuỗi cần kiểm tra độ dài
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm LEN()

Ví dụ dưới đây sẽ sử dụng hàm LEN() để đếm độ dài của chuỗi ‘Laptrinhtudau.com’ như sau:

SELECT LEN('Laptrinhtudau.com');

Kết quả:

17

Ví dụ tiếp theo, sử dụng hàm LEN() để đếm chuỗi ký tự ‘    2022-01’ (sẽ đếm cả những khoảng cách ở đầu chuỗi) như sau:

SELECT LEN('    2022-01');

Kết quả:

11