1. Cú pháp sử dụng hàm IIF()

Hàm IIF() được sử dụng để trả về một giá trị nếu một điều kiện là TRUE hoặc một giá trị khác nếu một điều kiện là FALSE. Cú pháp hàm IFF() như sau:

IIF(condition, value_if_true, value_if_false)

Tham số:

  • condition là giá trị điều kiện cần kiểm tra
  • value_if_true là giá trị được thực hiện nếu điều kiện là TRUE
  • value_if_false là giá trị được thực hiện nếu điều kiện là FALSE
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2012), Azure SQL Database

2. Ví dụ hàm IFF()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm IFF() để kiểm tra nếu 500 < 1000 thì hàm sẽ trả về giá trị 5 và ngược lại hàm sẽ trả về giá trị 10 như sau:

SELECT IIF(500<1000, 5, 10);

Kết quả:

5

Ví dụ tiếp theo, kiểm tra nếu chuỗi ‘laptrinh’ = ‘laptrinhvien’ thì hàm IFF() sẽ trả về giá trị YES và ngược lại trả về giá trị NO như sau:

SELECT IIF('laptrinh' = 'laptrinhvien', 'YES', 'NO');

Kết quả:

NO